-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

29 Grupa

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.


KOSOVSKA POVERENIČKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDEĆIH NOVIH PREDUZEĆA U 29 GRUPI

KPA, kao poverenik na osnovu UNMIK-ove Uredbe 2002/12, koja je izmenjena i dopunjena UNMIK-ovom Uredbom - 2005/18 (“Uredba KPA”), je zaključila iz analiza dokumentacije i ostalih dokaza u vezi entiteta/ imovine koji su navedeni ispod, da ti entiteti/ imovina spadaju u njenu nadležnost na osnovu Uredbe KPA.

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište u Prelezu D.O.O. - ovaj tender pruža mogućnost kupovine jednog zemljišnog poseda od 31 ha u oblasti koja ima dobar potencial za industrijski i komercialni razvoj. Zemljiste Novog produzeca nalazi se u blizini sela Prelez severno od Uroševca i blizu auto-puta Priština-Skoplje, pored sela Elezaj. Trenutno se koristi kao livada za seno za stočnu hranu (seno). (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište u Varošu D.O.O. - ovaj tender pruža mogućnost kupovine jednog dragocenog zemljišnog poseda od 46 ha u oblasti koja ima dobar potencial za industrijski i komercialni razvoj. Zemljište Novog Produzeća se nalazi u blizini sela Varoš otprilike 3 km južno od Uroševca. Trenutno se koristi kao livada za stočnu hranu (seno). (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište u Komoglavi D.O.O.  - ovaj tender pruža mogućnost kupovine jednog vrednog zemljišnog poseda od 56 ha u oblasti koja ima dobar potencial za industrijski i komercialni razvoj. Zemljište Novog Produzeća je locirano južno od kampa grckog KFOR-a , a nalazi se u glavnom putu prema Bonsteel kampu i smesteno je otprilike 5 km od Uroševca i ½ km od puta Priština – Uroševac – Skopje. Zemljište se trenutno koristi od strane zakupca uglavnom za uzgajanje žitarica a oko 2 hektara je livada. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Cičavica Prodavnica Banana Vučitrn D.O.O. - se nalazi u centru Vushtrri/Vučitrna nasuprot trznom centru i ukljucuje plac i zgradu ukupne povrsine od oko 36 m² (36 m²). (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Drenovac D.O.O. - nudi investitoru mogucnost poljoprivredno zemljište sa površinom od 240 ha. Zemljište se nalazi blizu glavnog puta Peć - Priština.

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Rakoš D.O.O. - nudi veoma plodno poljoprivredno zemljište sa površinom od oko 75 ha i Administrativna Zgrada. Zemljište se nalazi blizu Istog/Istok. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Urata Supermarket br. V D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru izvanrednu priliku da stekne operativnu komercijalnu nekretninu sa oko 173 m² (i podrum od približno 15 m²) na atraktivnoj lokaciji u Prištini. Nepokretnost je locirana u prizemnom delu višespratne stambene zgrade koja se nalazi na trgu Zahir Pajaziti, na izlazu od Bulevara Majke Tereze preko puta hotela Grand. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Mekanizimi Uroševac D.O.O. - nudi potencijalnom investitoru mogućnost za sticanje poslovne nekretnine u Uroševcu koja se sastoji od stovarišnog/kancelarijskog prostora (oko 448m²) i motorizovanog bazena (oko 2, 863m²), što sveokupno obuhvata povr š inu od oko 3,311m² (33 ari i 11 m²). (Depozit Ponude - 20.000€)

Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 05 Decembar 2007
Dan za podnošenje ponuda će biti: 12 Decembar 2007

 

KPA poziva potencijalne investitore da predaju ponude za Novo Preduzeće iz 29 Grupe sa poseban spin-of

Novo Preduzeće Morava e Binçës Kamenolom D.O.O. - ovaj tender pruža investitoru mogućnost kupovine jednog od najvećih kamenoloma na Kosovu koji se nalazi na periferiji grada Gnjilana. Imovina, predmet ovog tendera se sastoji od približno 1,430,861m² zemljišta (143 ha 08 ar 61 m²) uključujući razne objekte sa približno 3,200 m² . Osim opreme za glavnu delatnost kamenoloma (kapaciteta od oko 300 m³/h) postoji i baza za proizvodnju asfalta sa dve proizvodne linije (kapaciteta od oko 90 Tona /h) kao i ostala mašinerija za proizvodnju raznih proizvoda od presovanog betona. (Depozit Ponude - 50.000€)

 

Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 05 Decembar 2007
Dan za podnošenje prvih ponuda će biti: 12 Decembar 2007
Dan za podnošenje drugih ponuda će biti: 19 Decembar 2007

______________________________________________

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

 

 

KTA