-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

28 Grupa

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.


KOSOVSKA POVERENIČKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDEĆIH NOVIH PREDUZEĆA U 28 GRUPI

KPA, kao poverenik na osnovu UNMIK-ove Uredbe 2002/12, koja je izmenjena i dopunjena UNMIK-ovom Uredbom - 2005/18 (“Uredba KPA”), je zaključila iz analiza dokumentacije i ostalih dokaza u vezi entiteta/ imovine koji su navedeni ispod, da ti entiteti/ imovina spadaju u njenu nadležnost na osnovu Uredbe KPA.

Novo Preduzeće 17 Nëntori prodavnica u Lipljanu D.O.O. - ovu ponudu čini samo jedna prodavnica uključujući podrum (91m²) i prizemlje (145 m²) ukupne površine od približno 236 m². Prodavnica se nalazi u ulici Đerđ Fišta blizu centra Lipljana. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće prodavnice u Beloj Kući D.O.O. - ovo Novo Produzeće pruža mogućnost kupovine sedam prodavnica, koje se nalaze u zgradi zvanoj Bela Kuća u ulici Nerodime u Uroševcu. Ukupna površina prodavnica je približno 224 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Fabrika Tekstila Letnica D.O.O. - investitorima nudi fabriku od približno 3 ha zemljišta sa proizvodnim i pomoćnim objektima koje pokrivaju površinu od približno 3,2000 m². Mesto se nalazi u Letnici, Opština Vitina. Pokretnu imovinu koja će se preneti na Novo Preduzeće čine uglavnom industrijske mašine za šivenje.

Novo Preduzeće Letnica Nekretnina u Vitini D.O.O. - nudi zaintersovanim investitorima razne objekte locirane u Vitini kao i u njenoj blizini: jedno mesto priblizne povrsine od 6 ara sa proizvodnom i administrativnom zgradom priblizne povrsine od 430 m², kao i dve prodavnice u centru Vitine. Pokretnu imovinu koja će se preneti na Novo Preduzeće čine uglavnom industrijske mašine za šivenje. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Čičavica prodavnice Vučitrn D.O.O. - je locirano blizu centra Vučitrna preko puta Policijske skole i obuhvata povrsinu od ukupno oko 119.45 m² sa dve prodavnice u prizemlju (prodavnica 1 - povrsine od 59.725 m² ; prodavnica; 2 -povrsine od 59.725 m² ). (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Dubrava D.O.O. - sastoji se priblizno od 400ha poljoprivrednog zemljišta (sa hangarima i zgradima farme). Sire se na katastarskim zonama Dubrava, Susica. Poljoprivredna zemlja je u dodirivanje sa stocnim farmama i hangarima i poseduje sistem za navodnjavanji. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Bujqësia - Poljoprivredno Zemljište Dugenjive D.O.O. - nudi investitoru mogućnost da kupi poljoprivredno zemljiste sa površinom od oko 150 ha. Zemljište se nalazi u Katastarskoj Zoni Bokšiće i Dugojevo, Poterq, Jablanica, Glogjane u Opstini Klina i Peć. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Bujqësia - Poljoprivredno Zemljište Rosuje D.O.O. - nalazi se u opštini Peć. Predloženo zemljište za ovaj tender obuhvata površinu od oko 270 hektara poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u katastarskim opstinama Jablanica I Rosuje u opštini Peć. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Kosovaelektro Administracija D.O.O. - pruža atraktivno poslovano okruženje od približno 296 m² u centru Prištine u blizini Kosovskog Muzeja uključujući stambenu zgradu koja zauzima približno 179 m² od ukupne površine koja je na tenderu. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Župa Rečane - Supermarket u Gornjem Selu D.O.O. - uključuje supermarket lociran u atraktivnom delu sela Gornje Selo, na lokaciji od otprilike 2 ara koji uključuje jedan sprat zgrade sa ukupnom površinom od otprilike 55m² i 145m² registrovanih na ime preduzeća. (Depozit Ponude - 10.000€)

 

 

Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 10 Oktobar 2007
Dan za podnošenje ponuda će biti: 17 Oktobar 2007

 

Za ova Nova Preduzeća dan za podnošenje ponuda biće oglašeno

Novo Preduzeće Ruda Boksita Volujak D.O.O. - delatnost proizvodnje boksita DP “Boxsitet e Kosovës” je pokrenuta 1966. godine i eksploatisane su serije sočiva od boksita zajedno sa krečnjakom koji postoji na području Kline. Rude boksita su iskopavane iz niza otvorenih okna i obično su odvođena teretnim kamionom 3 km do otvorenog mesta za skladištenje odakle su naknadno tovarena na vagone.  Rudne rezerve (uz korišćenje A, B, C1 kategorizacije iz doba socijalizma) se kreću od 1,7 miliona tona boksita kvaliteta između 46,7 i 52%. Rezerve (c2, D, naznačene) se kreću oko 4 miliona tona boksita.  Krečnjak koji se nalazi zajedno sa boksitom iznosi oko 40 miliona tona.  Ovaj krečnjak je dovoljno čist i može se prodati topionicama u Trepči i Feroniklu.

______________________________________________

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

 

 

KTA