-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

26 Grupa

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.


KOSOVSKA POVERENIČKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDEĆIH NOVIH PREDUZEĆA U 26 GRUPI

KPA, kao poverenik na osnovu UNMIK-ove Uredbe 2002/12, koja je izmenjena i dopunjena UNMIK-ovom Uredbom 2005/18 (“Uredba KPA”), je zaključila iz analiza dokumentacije i ostalih dokaza u vezi entiteta/ imovine koji su navedeni ispod, da ti entiteti/ imovina spadaju u njenu nadležnost na osnovu Uredbe KPA.

Novo Preduzeće Skladište i Poljoprivredno Zemljište u Grmovu D.O.O. - glavna imovina ovog Novog Preduzeća sastoji se od poljoprivrednog zemljišta i skladišta koje se nalazi u okolini sela Grmovo, u blizini glavnog puta Vitina – Grlica, Opština Vitina. Ukupna površina zemljišta koja će se preneti Novom Preduzeću je sa približnom površinom od 57.5 hektara. Veći deo zemljišta je korišćen za gajenje pšenice i žitarica. Ipak u zadnjih deset godina većina zemljišta nije redovno obradjivana. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište u Necu D.O.O. - glavna imovina ovog Novog Preduzeća sastoji se od poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u okolini sela Slatina, Opština Vitina. Ukupna površina zemljišta koja će se preneti Novom Preduzeću je sa približnom površinom od 85 hektara. Veći deo zemljišta je korišćen za gajenje pšenice i žitarica. Ipak u zadnjih deset godina većina zemljišta nije redovno obradjivana. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Požaranje-Stub D.O.O. - glavna imovina ovog Novog Preduzeća sastoji se od poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi imedju sela Grmovo i Požaranje, Opština Vitina. Ukupna površina zemljišta koja će se preneti Novom Preduzeću je sa približnom površinom od 23 hektara. Veći deo zemljišta je korišćen za gajenje pšenice i žitarica. Ipak u zadnjih deset godina većina zemljišta nije redovno obradjivana. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Beli Dub D.O.O. - glavna imovina ovog Novog Preduzeća sastoji se od poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u okolini sela Gušice, Opština Vitina. Ukupna površina zemljišta koja će se preneti Novom Preduzeću je sa približnom površinom od 62 hektara. Veći deo zemljišta je korišćen za gajenje pšenice i žitarica. Ipak u zadnjih deset godina većina zemljišta nije redovno obradjivana. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Skladište Požaranje D.O.O - glavna imovina ovog Novog Preduzeća sastoji se od upravne zgrade, skladišta i dvorišta koje se nalazi u selu Požaranje, Opština Vitina. Ukupna površina zemljišta koja će se preneti Novom Preduzeću je sa približnom površinom od 2 hektara. Skladište je korišćeno za otkup i cuvanje poljoprivrednih proizvoda.. Ipak zadnjih godina nije namensko korisćena. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Pasuria Bujqesore magacin D.O.O. - ovaj tender pruža mogučnost kupovine jedno-spratne zgrade sa 45 ara zemlje, koja se momentalno koristi u industrijske svrhe i koja se nalazi preko puta Fabrike Šavnih cevi i blizu raskrsnice ulice Reçak i Cen Dugolli u Uroševcu. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Administrativna Zgrada i Poljoprivredno Zemljište Rakoš D.O.O. - nudi veoma plodno poljoprivredno zemljište sa površinom od oko 73 ha i Administrativna Zgrada. Zemljište se nalazi blizu Istog/Istok. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Drenovac D.O.O. - nudi investitoru mogucnost poljoprivredno zemljište sa površinom od 240 ha. Zemljište se nalazi blizu glavnog puta Peć - Priština. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Ndërtimtari D.O.O. - obezbeđuje jedinstvene mogućnosti za sticanje od prilike 1.19 ha zemljišta u Industrijskoj zoni, i okruženje gde se odvijao poslednji razvoj biznisa. Nova kompanija uključuje 676 m² magacinskog prostora. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Llapi prodavnica Br.1 i prodavnica Br.2 D.O.O. – nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje dve prodavnice (poznate kao Llapi prodavnica Br.1 i Prodavnica Br.2) ukupne površine od 114 m² objekat i dvorišno okruženje od 51 m² . Nepokretnost se nalazi na jednom komadu zemljišta na glavnoj lokaciji u centru Podujeva.  (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeče Komuna Klina – Proizvodna Jedinica D.O.O. - imovina preduzeca koja ce biti preneta novom preduzeču sadrži proizvodnu jedinicu koja je blizu železničke pruge u Klini sa površinom od priblizno 1,72,02 ha. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Podrima Orahovac – Prodavnice u Centar D.O.O. - nalazi se u centar grada Orahovca i obuhvata jedan Kompleks Prodavnica .
Ovo Subsidijarno Preduzeće obuhvata 5 prodavnice u Orahovcu sa ukupnom površinom od otprilike 368.8 m².
Podrima je jedna od glavnih kompania za trgovinu i maloprodaju u Regionu Prizrena koja se nalazi u gradu Orahovca i okolna sela. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Agro-usluga u Suvoj Reci D.O.O. - obuhvata mesto sa površinom od oko 0,26,42ha (2,642m²). Agro-usluga sadrži kancelarije u površini od 430 m² kao i pumpu za gorivo sa cisternom kapaciteta 25 tona. (Depozit Ponude - 10.000€)

Novo Preduzeće “Kosovatrans – Baza za Tehničke Popravke & Autobusi – Prizren” D.O.O. – Kosovatrans je jedna od glavnih kompanija za transport putnika na Kosovu, koja je locirana u Jugo Zapadnom regionu Kosova. Ponuda preduzeća bi trebala da funkcioniše putem redovnog spin off metoda i trebala bi da uključuje Autobuse sa Autobuske Stanice u Prizrenu (14 Autobusa, od kojih je 7 u funkciji, a 7 je u kvaru) kao i Bazu za Tehničke Popravke (jedinica preduzeća) koja je locirana u Prizrenu sa totalnom površinom tog dela od oko 69 ari i 92m².
Uz određene investicije u autobuse i ostalu opremu, postoji mogućnost proširenja poslovanja i konkurentnosti privatnim transportnim kompanijama, tačnije određeno na polju transporta putnika. (Depozit Ponude - 20.000€)

 

Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 11 Juli 2007
Dan za podnošenje ponuda će biti: 18 Juli 2007

 

Za ova Nova Preduzeća dan za podnošenje ponuda biće oglašeno

Novo Preduzeće Ruda Boksita Volujak D.O.O. - delatnost proizvodnje boksita DP “Boxsitet e Kosovës” je pokrenuta 1966. godine i eksploatisane su serije sočiva od boksita zajedno sa krečnjakom koji postoji na području Kline. Rude boksita su iskopavane iz niza otvorenih okna i obično su odvođena teretnim kamionom 3 km do otvorenog mesta za skladištenje odakle su naknadno tovarena na vagone.  Rudne rezerve (uz korišćenje A, B, C1 kategorizacije iz doba socijalizma) se kreću od 1,7 miliona tona boksita kvaliteta između 46,7 i 52%. Rezerve (c2, D, naznačene) se kreću oko 4 miliona tona boksita.  Krečnjak koji se nalazi zajedno sa boksitom iznosi oko 40 miliona tona.  Ovaj krečnjak je dovoljno čist i može se prodati topionicama u Trepči i Feroniklu.

______________________________

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

 

 

KTA