-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

23 Grupa

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.


KOSOVSKA POVERENIČKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDEĆIH NOVIH PREDUZEĆA U 23 GRUPI

KPA, kao poverenik na osnovu UNMIK-ove Uredbe 2002/12, koja je izmenjena i dopunjena UNMIK-ovom Uredbom²005/18 (“Uredba KPA”), je zakljucila iz analiza dokumentacije i ostalih dokaza u vezi entiteta/ imovine koji su navedeni ispod, da ti entiteti/ imovina spadaju u njenu nadležnost na osnovu Uredbe KPA.

Novo Preduzeće “Domaći Proizvod” D.O.O. - pruža idealnu mogućnost kupovine komercijalne i velikog magacinskog prostora kao i lokacije sa mogućnošću proširenja biznisa, koji se nalaze na dvema odvojenim mestima ali blizu jedna druge, na perfieriji Uroševca. Ukupna površina kancelarija i magacina je približno 3,434 m² (0.34.34 ha). (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Binačka Morava Uprava D.O.O. - tender daje mogućnosti investitoru da stekne jednu od najvećih administrativnih zgrada u Gnjilanu koja je locirana na veoma važnom mestu u gradu. Imovina subjekat ovog tendera ima ukupnu površinu od približno 20678 m² (2 ha 6 ar 78 m²). Upravna zgradu obuhvata površinu od približno 836 m² i ima B+3 sprata sa približnom podnom površinom od 2580 m². Ostale pomocne zgrade obuhvataju površinu of približno 2830 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Morava e Eperme “Robna Kuća Vitina” D.O.O. - daće izvanrednu mogućnost za kupovinu jedine robne kuće zajdno sa kancelarijskim prostorom lociranim u centru grada. Ovo će biti dobra komercijalna mogućnost. Ukupna površina robne kuće sa kancelarijama je približno 2500m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Farma Picel - ZZ 23 Novembar D.O.O. - obuhvata 632,115 m² (63 ha 21 ari) pašnjaka lociranom u Picelu, u selu Bajgora, opština Mitrovica. (Depozit Ponude - 10.000€)

Novo Preduzeće Mališgan Poljoprivredno Zemljište Jošanica D.O.O. - obuhvata oko 193 ha plodnog poljoprivrednog zemljišta u Klini. Nikakvi objekti, grla ni pokretna sredstva nisu obuhvaćeni ovom ponudom. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Šaptej i Gramoćel D.O.O. - investitorima oko 175 ha poljoprivrednog zemljišta u opštini Dečane. Zemljište je povoljno za uzgajanje različitih useva i povrća. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Glodjan Rznić D.O.O. - nudi mogućim investitorima oko 125 ha poljoprivrednog zemljišta u opštini Dečane. Zemljište je povoljno za uzgajanje različitih useva i povrća. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Mališgan Biča Poljoprivredno Zemljište D.O.O. - nudi investitorima mogućnost kupovine oko 142 ha poljoprivrednog zemljišta u opštini Klina. Zemljište je povoljno za uzgajanje žitarica i povrća. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Mulliri prodavnice Uroševac D.O.O. - nudi mogućnosti za sticanje komercijalne nepokretnosti locirane u ulici Ali Kelmendi., koja se nalazi u južnom delu od centra Uroševca.Nepokretnost ima ukupnu površinu od približno 36 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Mulliri prodavnice Kosovo polje D.O.O. - pruža potencijalnim investitorima mogućnosti za sticanje komercijalne nepokretnosti ukupne približne površine od 89.61 m². koja se nalazi u ulici Majke Tereze, u Kosovu polju.Aktiva uključuje dve prodavnice koje se nalaze u suterenu zgrade. Prva prodavnica je locirana sa prednje strane zgrade i ima površinu od približno 55.5 m².Druga prodavnica je u pozadini zgrade i ima površinu od približno 34.11 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Pashtriku D.O.O. - nudi odličnu mogućnost potencijalnim investitorima za sticanje dvospratne komercijalne zgrade strateski locirane u Dardaniji, Priština. Stanje nepokretnosti je dobro i čini je približno 325 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Besa D.O.O. - nudi dobro poljoprivredno zemljište i strateški lociranu administrativnu zgradu.Sa malim investicijama, došlo bi do značajnog porasta poljoprivrednih proizvoda. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Inginiering Dardania prodavnica D.O.O. - pruža mogućnosti za sticanje prodavnice približne površine od 807 m². U dobrom je stanju,nalazi se u prizemlju stambenog bloka BL - 7, Dardania,u ulici Ilaz Kodra u Prištini.Trenutno se izdaje na komercijalnoj osnovi. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Ingeniering Tregu Prodavnice D.O.O. - pružaju mogućnosti za sticanje pet prodavnica u centru Prištine. Prodavnice su locirane na prvom i drugom spratu Tržnog centra u ulici Malić Paše Đinoli, u Prištini, u blizini zelene pijace. Ukupna površina prodavnica je približno 59 m². Prodavnice su u dobrom stanju održavanja i trenutno su napuštene. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Fabrika Nameštaja – 28 Novembar D.O.O. - pruža investitoru mogućnosti za sticanje Fabrike nameštaja i atraktivni skladišteni objekat na jednoj zemljišnoj parceli od približno 6,485.32 m² sa vrlo atraktivnom komercijalnom pozicijom u centru grada Podujeva. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Magistrala Peć D.O.O. - pruža investitoru mogućnosti za sticanje zemljišnog komada od približno 30865 m² uključujući dva objekta od približno 432 m² sa sedištem u blizini centra Peći. Jedinica poseduje opremu za održavanje puteva, čišćenje puteva od snega, popravku ulične rasvete i drugo. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Župa Rečane – Supermarket in Donje Lubinje D.O.O. - nalazi se Supermarket u atraktivni deo sela Donje Lubinje i obuhvata Supermarket sa ukupnom povrsinom od 3 ari i 21m², k oja se zasniva od 2 spratne zgrade od oko 260 m² i dvoriste od 61 m² registrovano u ime DP. (Depozit Ponude - 10.000€)

Novo Preduzeće Liria “Sheshi i Lidhjes së Prizrenit” Prodavnica D.O.O. - obuhvata trgovacki kompleks u glavnom delu grada Prizrena, koja je trenutno podeljena u dve radnje sa ukupnom povrsinom od otprilike 397.59 m². Trenutno jedna radnja je data pod kirijom trecoj stranci, dok jedna je zatvorena. (Depozit Ponude - 10.000€)

Novo Preduzeće Liria “Dardania” Prodavnica Prishtinë D.O.O. - obuhvata trgovacki kompleks u glavnom delu grada Prishtine u lokaciji “Dardania” sacinjeno od jedne radnje (suteren i podrum) sa ukupnom povrsinom od otprilike 159.63 m² . Trenutno, ova radnja je data pod kirijom sa strane Preduzeca. (Depozit Ponude - 10.000€)


Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 11 April 2007
Dan za podnošenje ponuda će biti: 18 April 2007

 

Za ovo Novo Preduzeće dan za podnošenje ponuda biće oglašeno

Novo Preduzeće Ruda Boksita Volujak D.O.O. - delatnost proizvodnje boksita DP “Boxsitet e Kosovës” je pokrenuta 1966. godine i eksploatisane su serije sočiva od boksita zajedno sa krečnjakom koji postoji na području Kline. Rude boksita su iskopavane iz niza otvorenih okna i obično su odvođena teretnim kamionom 3 km do otvorenog mesta za skladištenje odakle su naknadno tovarena na vagone.  Rudne rezerve (uz korišćenje A, B, C1 kategorizacije iz doba socijalizma) se kreću od 1,7 miliona tona boksita kvaliteta između 46,7 i 52%. Rezerve (c2, D, naznačene) se kreću oko 4 miliona tona boksita.  Krečnjak koji se nalazi zajedno sa boksitom iznosi oko 40 miliona tona.  Ovaj krečnjak je dovoljno čist i može se prodati topionicama u Trepči i Feroniklu.
Raniji nazivi i entiteti:
N.Sh. Ndërmarrja për xehetari, jo-metale dhe qarkullim “ Kosova” Klinë;
Fi- 647/89
Organizata e Punës Miniera e Boksitit; Fi-11/86ishte OP brenda BOAL: Elektroekonomia e Kosovës

______________________________

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

 

 

KTA