-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

20 Grupa

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.

KOSOVSKA POVERENIČKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDEĆIH NOVIH PREDUZEĆA U 20 GRUPI

KPA, kao poverenik na osnovu UNMIK-ove Uredbe 2002/12, koja je izmenjena i dopunjena UNMIK-ovom Uredbom²005/18 (“Uredba KPA”), je zakljucila iz analiza dokumentacije i ostalih dokaza u vezi entiteta/ imovine koji su navedeni ispod, da ti entiteti/ imovina spadaju u njenu nadležnost na osnovu Uredbe KPA.

Novo Preduzeće Blinaja Magacin D.O.O. - nudi mogućnosti za sticanje zemljišnog komada približne površine od 2613 m².sastavljenog od bivšeg magacina površine od 550 m², koji se trenutno izdaje trećim licima na komercijalnoj osnovi, i jedna kancelarijska zgrada od 330 m². Nova kompanija je locirana u blizini centra Lipljana.

Novo Preduzeće Urata Supermarket br. I D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru odlične mogućnosti za sticanje operativne komercijalne nepokretnosti od približno od 479 m² koje je locirano u centru Prištine u okruženju Džamije.

Novo Preduzeće Urata Supermarket br. III D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru odlične mogućnosti za sticanje operativne komercijalne nepokretnosti od približno 278m² komercijalnog prostora sa pridruženim zemljištem od približno 145m². Nepokretnosti su locirane u centru Pristine na Bulevaru Deshmoreve.

Novo Preduzeće Urata Supermarket br. IV D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru odlične mogućnosti za sticanje dve operativne komercijalne nepokretnosti locirane na prizemlju višespratnice u ulici Nazim Gafuri u centru Prištine.Ukupan komercijalni prostor je 175m².

Novo Preduzeće Urata Prodavnica br. 20 D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru odlične mogućnosti za sticanje približno 110 m² operativne komercijalne nepokretnosti locirane na Bulevaru Bil Clinton glavno ulayu u Prištinu sa međunarodnog aerodroma. Jedinica je locirana na priyemlju stambene zgrade.

Novo Preduzeće Urata Prodavnica br. 47 D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru odlične mogućnosti za sticanje operativne komercijalne nepokretnosti od približno 70 m² sa pridruženim okruženjem parkinga od 85 m² lociranim u selu lužane u blizini glavnog puta Priština – Podujevo.

Novo Preduzeće Fabrika za proizvodnju semena D.O.O. - nalazi se na primarnoj industrijskoj lokaciji u Kosovo Polju.
Novo Preduzeće se sastoji od jedne sesto spratne zgrade sa povrsinom od 5,576m² i dvoriste povrsine 0.22,68 hektara zemlje.
Ovaj tender pruza investitoru mogucnost da dalje razvije poslovanje u regionu Kosova/ Kosovo Polje.

Novo Preduzeće Poljoprivredno zemljište "Arat e Hereqit" D.O.O. - omogucava investitoru poljoprivredo zemliste blizu Junika . Obuhvata poljoprivredno zemljište od oko 195 ha i 115 ha zbunjena zemljište.

Novo Produzeće Zelena Pijaca D.O.O. - nudi zemljiste sa povrsinom od oko 1,26 ha ari na centru grada Peć . Momentalno se koristi za trgovinu na veliko i malo, sa trgovcima koji imaju privreme tezge. Smeśteno je na prikladno mesto u centru grada i ima visoki poslovni potencial.

Novo Preduzeće stovariste Agimi D.O.O. - pruza oko 16 ari zemlista obuhvacajuci zgrade. Novo Preduzece nalaze se u Djakovici 2 km is centru grade.

Novo Preduzeće Poljoprivredno zemljište Šaptej i Gramoćel D.O.O. - investitorima oko 170 ha poljoprivrednog zemljišta u opštini Dečane. Zemljište je povoljno za uzgajanje različitih useva i povrća .

Novo Preduzeće Voćnjaci Lešnika i Višanja D.O.O. - nudi investitorima oko 20 ha zemljišta u katastarskoj zoni Glođane i Rznić, Opština Dečane. Zemljište je delom pod stablima lešnika i višnji I takođe nudi mogućnost za uzgajanje povrća I drugih useva.

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Rrznić D.O.O. - nudi mogućim investitorima oko 125 ha poljoprivrednog zemljišta u opštini Dečane. Zemljište je povoljno za uzgajanje različitih useva i povrća.

Novo Preduzeće Z.Z. Dečani - Poljoprivredno zemljište Maznik D.O.O. - nudi investitorima mogućnost kupovine oko 189 ha poljoprivrednog zemljišta u opštini Dečane. Zemljište je povoljno za uzgajanje žitarica i povrća .

Novo Preduzeće Mališgan Biča Poljoprivredno Zemljište D.O.O. - nudi investitorima mogućnost kupovine oko 142 ha poljoprivrednog zemljišta u opštini Klina. Zemljište je povoljno za uzgajanje žitarica i povrća.

Novo Preduzeće Moravamont D.O.O. - je fabrika montažnih elemenata od betona za potrebe građevinarstva. Novo Preduzeće proizvodi i montira elemente za visoku gradnju koristeći Vemont sistem za montažne elemente od betona. Ovaj sistem je dizajniran za podizanje industrijskih hala, magacina, javnih ustanova, trgovačkih centara, kuća i sportskih sala visine do 11 m. Novo Preduzeće takođe proizvodi i montira elemente od betona za montažu stambenih zgrada. Fabrika pokriva ukupnu površinu od približno 63,712 m². Ova brojka uključuje svu fizičku strukturu i nekorišćeno zemljište koje okružuje te zgrade.

Novo Preduzeće Samoposluga Dardanija D.O.O. - nudi investitoru oko 400 m² atraktivnog maloprodajnog prostora u Peći. Nikakva pokretna oprema nije obuhvaćena ovom ponudom.

Novo Preduzeće Farma Suvara - ZZ 23 Novembar D.O.O. - obuhvata 1,979,099 m² (197 ha 90 ari ) pašnjaka u selu Seljance, opština Mitrovica.

Novo Preduzeće Farma Kačandol - ZZ 23 Novembar D.O.O. - obuhvata 9 ,751,500 m² (975 ha 15 ari ) pašnjaka u selu Kačandol, opština Mitrovica.

Novo Preduzeće Farma Picel - ZZ 23 Novembar D.O.O. - obuhvata 632,115 m² (63 ha 21 ari) pa š njaka lociranom u Picelu, u selu Bajgora, opština Mitrovica.

Novo Preduzeće Farma Vitak - Cubrel D.O.O. - nalazi se u opštini Srbica i obuhvata približno oko 2,998,900m² (299 ha i 89 ari ) obradive poljoprivredne zemlje.

Novo Preduzeće “Poljoprivredni plodovi” D.O.O. - pruža idealnu mogućnost kupovine miksera za preradu stočne hrane koji se nalazi u jednoj kamenoj zgradi, velikog magacinskog prostora kao i lokacije sa mogućnošću proširenja biznisa, koji se nalaze na dvema odvojenim mestima ali blizu jedna druge, na perfieriji Uroševca. Ukupna površina miksera za hranu, kancelarija i magacina je približno 790.70 m² (0.79.07 ha).

Novo Preduzeće Agrokultura Upravna Zgrada i Voćnjak D.O.O. - tender daje mogućnosti investitoru da stekne administrativnu zgradu i voćnjak u Gnjilanu koja je locirana na veoma važnom mestu u gradu. Kupovinom ovog Novog Preduzeća dobiće se prilaz kosovskom tržištu nekretnina i otvoriće se mogućnost za proširenje.
Imovina koja je predmet ovog tendera ima ukupnu površinu od približno 27,835 m² (02 ha 78 ari i 35 m²). Upravna zgrada obuhvata površinu od približno 765 m², nekorišćeni prostor – dvorište sa približnom površinom od 4,401 m² i voćnjak sa približnom površinom od 22,669 m² (02 ha 26 ari i 69 m²) koji se nalazi unutar kompleksa glavne upravne zgrade.

Novo Preduzeće 25 Maj Robna Kuća D.O.O. - imovina preduzeća koja će biti preneta novom preduzecu sadrzi zgradu/robnu kucu koja se nalazi u centru Suvareke sa povrsinom od priblizno 19 ari. Trenutno Robna Kuća je pod kirijom trecim licima.

Novo Preduzeće Elan – Administrativna Zgrada Prizren D.O.O. - nalazi se u industrijskoj zoni grada Prizrena i ima totalnu površinu od približno 2,10,79 ha (2 hektara 10 ari & 79 m²). Ova Jedinica obuhvata Administrativnu Zgradu i nekoliko radionica sa totalnom površinom svih zgrada od približno 5,572 m².

Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 17 Januar 2007
Dan za podnošenje ponuda će biti: 24 Januar 2007

KPA poziva potencijalne investitore da predaju ponude za Novo preduzeće iz 20 Grupe sa poseban spin-of

Novo Preduzeće Morava e Binçës Kamenolom D.O.O. - ovaj tender pruža investitoru mogućnost kupovine jednog od najvećih kamenoloma na Kosovu koji se nalazi na periferiji grada Gnjilana. Imovina, predmet ovog tendera se sastoji od približno  1,430,861m² zemljišta (143 ha 08 ar 61 m²) uključujući razne objekte sa približno 3,200 m² . Osim opreme za glavnu delatnost kamenoloma (kapaciteta od oko 300 m³/h) postoji i baza za proizvodnju asfalta sa dve proizvodne linije (kapaciteta od oko 90 Tona /h) kao i ostala mašinerija za proizvodnju raznih proizvoda od presovanog betona.

Novo Preduzeće Mlin Kosovo Polje - Podujevo - Lipljan D.O.O. - obuhvata tri posebne lokacije. Pogon u Kosovu Polju obuhvata zemljište površine oko 46514 m²i nudi kapacitete za preradu žitarica i proizvodnju nekoliko tipova brašna. Pogon u Lipljanu se uglavnom bavi preradom različitih semenskih proizvoda i zatim ih privremeno skladišti u silosu. Zemlji šte stavljeno na tender je površine 30 ari. Pogon u Podujevu obuhvata oko 6569 m² zemljišta i opremu za prikupljanje, čišćenje, sušenje, odvajanje i skladištenje raznih vrsta žitarica.

 

Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 17 Januar 2007
Dan za podnošenje prvih ponuda će biti: 24 Januar 2007
Dan za podnošenje drugih ponuda će biti: 31 Januar 2007

Za ovo Novo Preduzeće dan za podnošenje ponuda biće oglašeno

Novo Preduzeće Ruda Boksita Volujak D.O.O. - delatnost proizvodnje boksita DP “Boxsitet e Kosovës” je pokrenuta 1966. godine i eksploatisane su serije sočiva od boksita zajedno sa krečnjakom koji postoji na području Kline. Rude boksita su iskopavane iz niza otvorenih okna i obično su odvođena teretnim kamionom 3 km do otvorenog mesta za skladištenje odakle su naknadno tovarena na vagone.  Rudne rezerve (uz korišćenje A, B, C1 kategorizacije iz doba socijalizma) se kreću od 1,7 miliona tona boksita kvaliteta između 46,7 i 52%. Rezerve (c2, D, naznačene) se kreću oko 4 miliona tona boksita.  Krečnjak koji se nalazi zajedno sa boksitom iznosi oko 40 miliona tona.  Ovaj krečnjak je dovoljno čist i može se prodati topionicama u Trepči i Feroniklu.

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

 

KTA