-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

poseban spin-off 1

Kosovska poverenicka agencija privatizuje društvena preduzeca DP na Kosovu metodom spin-offa i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni tender kupe "nova preduzeca" stvorena od osnovne aktive i neke ogranicene pasive DP-a navedenih dole.

KOSOVSKA POVERENICKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDECIH NOVIH PREDUZECA (NewCos)

za Poseban Spin-off

NewCo Fabrika mineralne vode Klokot banja d.o.o, je najvažniji proizvoðaè flaširane mineralne vode na Kosovu sa odliènom reputacijom i brendom poznatim i van Kosova. Osim toga, Klokot banja je jedini proizvoðaè flaširanog CO2 za tehnièku i medicinsku upotrebu. U 2003. godini preduzeæe je prodalo mineralnu vodu i CO2 u vrednosti od 2,35 miliona evra. Klokot banja je jedno od najprominentnijih i najperspektivnijih preduzeæa na Kosovu, sa izuzetnom bazom klijenata i velikim potencijalom za razvoj na Kosovu i u inostranstvu.

NewCo “Perparimi” d.o.o. (ranije “Buduænost”) je jedan od vodecih proizvoðaca cigli na tržištu. Nedavno je izvršeno renoviranje uz pomoc Japanske vlade, sa kapacitetom od oko 6 miliona cigli godišnje i moguænošæu za širenje. Nalazi se u Srbici na parceli velièine 269.514m², koja ukljuèuje proizvodne i administrativne zgrade i nalazište gline sa velikim rezervama.Posebni uslovi važe za ove produzece - Drugi Dan podnošenja ponuda ce biti 22 Septembar 2004


Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

 

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA