-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

3rd wave

Kosovska poverenièka agencija privatizuje društvena preduzeæa DP na Kosovu metodom spin-offa i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni tender kupe "nova preduzeæa" stvorena od osnovne aktive i neke ogranièene pasive DP-a navedenih dole.

KOSOVSKA POVERENICKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDECIH NOVIH PREDUZECA (NewCos)

NewCo Plantaža Štimlje d.o.o , bilo je deo DP “Plantaža”, se sastoji od 287 hektara uglavnom ravnog poljoprivrednog zemljišta Locirana na periferiji opštine Štimlje, ova zemljišna parcela daje odliène moguænosti za kupovinu velike poljoprivredne zemljišne parcele u blizini Uroševca.

NewCo “Plantaža hladnjaca”d.o.o (Uroševac), se koristi uglavnom kao više-namensko skladište. Locirano je na jugo-istoènoj periferiji Uroševca, 3 km od centra grada. Zgrada je opremljena sa 8 velikih (1600m³) i 3 malih (450m³) rashladnih komora i nudi ukupnu pokrivenu površinu od 3375m² (osnova 45m x 75m).

NewCo "Plantaža" Uroševac d.o.o sastoji se od oko 176 hektara poljoprivrednog zemljišta koje se navodnjava. Locirana u opštini Uroševac, ova zemljišna parcela predstavlja odliènu mogucnost za kupovinu velike farme u blizini grada Uroševca.

NewCo “Magacin Derma Commerce” d.o.o (ranije “Kožara” Mitrovica. Magacin za skladištenje životinjskih koža, sa površinom od 2.150 m² na parceli velicine oko 9.481 m². Ima dobar pristup glavnim transportnim vezama. Prostor magacina ima fleksibilnu konfiguraciju i lociran je na dobrom mestu u Mitrovici.

NewCo “Štamparija Progres” d.o.o. (ranije “Svetozar Ðorðevic”) je jedna od najstarijih štamparija u regionu Mitrovice sa Heidelberg štamparskim presama koje mogu štampati i do 12.000 stranica po satu. Specijalizovana za štampanje materijala u jednoj boji ukljucujuci reklame, knjige, novine i obrasce. Ima dobru lokaciju u industrijskoj zoni Mitrovice sa ukupnom upotrebljivom površinom od preko 2.600 m².

Novo preduzece “Magacin Univerzal” d.o.o. Jedan od najvecih magacina u Leposavicu, lociran na parceli velièine 7.583m² u centru grada da odlicnim prilazom transportnoj infrastrukturi. Kompleks magacina se sastoji od 4 nezavisna skladišta u okviru jedne zgrade od preko 3.000m² i administrativne zgrade od preko 200 m².

NewCo “Tržni centar Univerzal” d.o.o. Je glavni tržni centar u regionu Leposavica, koji se sastoji od površine od 1.208m² na zemljišnoj parceli velicine 2,892 m² u centru Leposavica. Maloprodajni prostor tržnog centra ima fleksibilnu konfiguraciju i pogodan je za razlièite maloprodajne upotrebe. Osim toga, u zgradi postoji i velika površina sa kancelarijskim prostorom.

NewCo Fabrika cigli “Perparimi F3” d.o.o cine stara okrugla pec, koja ne radi, i 18.262 m² zemlje koja se nalazi na ulazu u Srbicu sa prilazom glavnom putu. Ova lokacija može biti iskorišcena za razvoj razlièitih industrijskih aktivnosti.

NewCo “Teuta-1” d.o.o je fabrika u mestu Vrelo, opština Istok, za proizvodnju vinenih cebadi i tepiha. Godišnji kapacitet je 165.860m² cebadi i 6.160 m² tepiha. Fabrika datira iz 1984. godine i ima proizvodnu površinu velicine 1.000 m² na parceli velicine 0,45 hektara. Trenutno ne radi, ali se veruje da bi proizvodnja mogla relativno lako da se ponovo pokrene.

NewCo “Teuta-2” d.o.o sacinjavaju 2 kompleksa skladišta ukupne površine zemljišta od 0,87 hektara u opštini Istok. Zgrade, koje datiraju iz 1995. godine, imaju ukupnu površinu poda od 3.408 m². Najveca zgrada je oštecena u toku konflikta u 1999. godini, pa mora biti popravljena da bi mogla da bude korišcena. U ovoj zgradi se takoðe nalazi i oprema koja ne radi, za obradu vune.

NewCo “17. novembar tržni centar”d.o.o je deo DP-a za trgovinu “17. novembar”. Novo preduzece obuhvata tržni centar, zgradu administracije i supermarket, locirane u jednoj zgradi u centru Peci. Novo preduzece pokriva površinu od 4.859 m². zgrada je izgraðena 1977. Godine.

NewCo “Poljoprivredna zadruga”d.o.o Zahac, sastoji se od oko 591 hektara poljoprivredne zemlje. Locirana u opštini Pec, ova zemljišna parcela predstavlja odliènu mogucnost za kupovinu velike, odlicno locirane farme u neposrednoj blizini grada Peci i na glavnom putu iz Peci za Prištinu.

NewCo “Punionica”d.o.o (Lipljan) predstavlja za investitore jedinstvenu priliku da steknu dobro ureðen objekat za proizvodnju/distribuciju u Lipljanu koja je proizvodila, flaširala i distribuirala bezalkoholna pica bazirana na vodi, koja se crpi iz dva izvora vode. Ukupna površina kruga preduzeca pokriva 33.097 m².

NewCo “Fazita”d.o.o (Priština) daje investitorima mogucnost da steknu objekat za proizvodnju/distribuciju, koja se bavi proizvodnjom tapeta. Glavni deo preduzeca koji je lociran u centru grada, zajedno sa srodnim zgradama i infrastrukturom koja funkcioniše, daje povoljne uslove za bilo kakvo poslovanje. Ukupna površina terena je 6.822 m².

NewCo “Fazita industrijska zona”d.o.o (Priština) daje investitoru vrednu zemljišnu parcelu, koja pokriva površinu od 12.500m², na povoljnom položaju, dobro povezanu sa mrežom glavnih puteva, železnicom i meðunarodnim aerodromom u Prištini. Retka mogucnost za pocetak poslovanja bilo kakvog preduzeca ili za stvaranje nove lokacije za vec postojece preduzece.

NewCo Štamparija Prizren d.o.o (ranije štamparija “Ramiz Sadiku”) (Prizren) proizvodi razlièite štamparske i graficke proizvode (npr. obrazovne, reklamne i materijal za pakovanje). Objekat cini fabrika od oko 3.000m² na terenu velicine 0,43 hektara. Takoðe poseduje i lokal u Prištini, velièine 23m².

NewCo “Buzagillek”d.o.o (Prizren) bilo je deo štamparije “Ramiz Sadiku”. Proizvodnja je u ovom objektu prekinuta 1990-tih godina. Objekat se sastoji od skladišta/fabrike velicine 3.520m² na parceli od 3,0 hektara. Lociran u predgraðu Prizrena, ovaj objekat je pogodan za korišcenje u razlièite komercijalne svrhe, a postoji i velika površina neiskorišcene zemlje.

NewCo PH (Ðakovica) d.o.o bilo je deo štamparije “Ramiz Sadiku”. Ova delimièno rekonstruisana prodavnica velièine 22,5m² nalazi se u centru poslovnog dela Ðakovice, preko puta opštinske zgrade u Ðakovici. Prodavnica ima dobar prilaz sa puta i u blizini postoji mali javni parking. Na idealnoj je lokaciji za razlicite komercijalne i maloprodajne aktivnosti.

NewCo PH (Suva Reka) d.o.o bilo je deo štamparije “Ramiz Sadiku”. Ova prodavnica velièine 56,7m² nalazi se u tržnom centru br. 1 u Suvoj Reci, u blizini autobuske stanice a preko puta opštinske zgrade. Ova lokacija, u jednom od glavnih tržnih centara u gradu, idealna je za razlicite komercijalne i maloprodajne aktivnosti.


Datum za podnošenje ponuda je 15. Septembar 2004


Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

 

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA