-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

Drustvena Produzeca

 

Ciljevi Kosovske poverilačke agencije

Glavni cilj KPA je da privatizuje DP-a. Agencija planira da uspešno izvrši proces privatizacije putem spin-offa ili dobrovoljne likvidacije. KPA će koristiti transparentan i nepristrasan proces za ovaj program i za dovođenje aktive DP-a u produktivnu upotrebu, na korist Kosova i potencijalnih vlasnika.

Metodi za privatizaciju DP-a (društvenih preduzeća)


Spin-Off

Korak 1: KPA može stvoriti novo preduzeće u obliku deoničarskog društva ili društva sa ograničenom odgovornošću, i preneti na ova nova preduzeća deo aktive ili svu aktivu starog društvenog preduzeća. Pasiva tj. obaveze starog preduzeća neće biti prenešene, već će ostati na starom preduzeću.
Deonice novog preduzeća će privremeno biti u vlasništvu starog preduzeća koje će se na taj način pretvoriti u holding kompaniju, a kojim u potpunosti upravlja KPA. KPA takođe čuva deonice za staro preduzeće, a kreditori starog preduzeća mogu predati svoja potraživanja međunarodnoj komori Vrhovnog suda Kosova.  
Korak 2: KPA će deonice novog preduzeća, date joj na upravljanje, prodati privatnim investitorima, kako domaćim tako i stranim. Prihod ostvaren prodajem će takođe biti dat KPA na čuvanje, bez predrasuda u pogledu vlasničkih potraživanja i potraživanja kreditora uloženih u odnosu na staro preduzeće.
Prilikom uvođenja ovih promena, KPA nastoji da svoje transakcije sprovede na transparentan i konkurentan način, kako bi bila postignuta pravična cena. Osim cene, KPA može uzeti u obzir i predložene aktivnosti, investicije i uslove koji se odnose na očuvanje radnih mesta, koje potencijalni investitor planira da sprovede. Na ovaj način je očuvana vrednost starog DP-a, kako bi se pokrila eventualna potraživanja kreditora i vlasnika.

Dobrovoljna likvidacija

Dobrovoljna likvidacija omogućava brzo napuštanje tržišta za o­na preduzeća koja očigledno nemaju izgleda da opstanu. KPA može pokrenuti ovakav postupak kada smatra da je o­n u interesu očuvanja preostale vrednosti ugašenih preduzeća, ili u interesu eventualnih vlasnika ili kreditora istih. Ovaj postupak će se uglavnom odvijati van suda, poštujući procedure za likvidaciju koje se nalaze u Uredbi o poslovnim organizacijama. I u ovom slučaju će prihodi ostvareni likvidacijom biti dati KPA na čuvanje i upravljanje.

KTA