-    

Gjuha

· English
· Srpski

Kosova

Map

Vala e 16-tė me FI Numra

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit bën Privatizimin e Ndërmarrjeve Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe asaj të likuidimit. Investitorët ftohen t'i blejnë NewCo-të (kompanitë e reja) e krijuar nga asetet themelore dhe disa përgjegjësi të kufizuara të NSH-ve përmes tenderit dhe me konkurrencë të hapur, në listën si vijon:


AGJENCIA KOSOVARE E MIRËBESIMIT
SHPALL PRIVATIZIMIN E KËTYRE ND
ËRMARRJEVE TË REJA NË VALËN 16 të PRIVATIZIMIT

AKM-ja, si kujdestare e mirëbesuar, në përputhje me Rregulloren e UNMIK-ut 2002/12, e cila është ndryshuar me Rregulloren e UNMIK-ut 2005/18 (“Rregullorja e AKM-së”), nga analizat e saj të dokumentacionit dhe dëshmive tjera në lidhje me subjektet/asetet e dhëna më poshtë ka arritur në përfundimin se subjektet /asetet e tilla hyjnë brenda juridiksionit të saj në përputhje me Rregulloren e AKM-së.

Ndërmarrja e Re Smallusha tokë bujqësore SH.P.K. përfshinë sipërfaqen bujqësore prej përafërsisht 140 hektarë dhe gjendet në fshatin Smallushë, afërsisht 10 km larg Lipjanit dhe 20 km larg Prishtinës.

Ndërmarrja e Re Akllap tokë bujqësore SH.P.K. përfshinë sipërfaqen bujqësore prej përafërsisht 50 hektarë dhe gjendet në fshatin Akllap, afërsisht 10 km larg Lipjanit dhe 20 km larg Prishtinës.

Ndërmarrja e Re Poturovc tokë bujqësore SH.P.K. përfshinë sipërfaqen bujqësore prej përafërsisht 72 hektarë dhe gjendet kryesisht në fshatin Poturovc afërsisht 10 km larg Lipjanit dhe 25 km larg Prishtinës.

Ndërmarrja e Re Llugagji tokë bujqësore SH.P.K. përfshinë sipërfaqen bujqësore prej përafërsisht 122 hektarë dhe gjendet kryesisht në fshatin Llugagji, afërsisht 5 km larg Lipjanit dhe 20 km larg Prishtinës.

Ndërmarrja e Re Babush tokë bujqësore SH.P.K. përfshinë sipërfaqen bujqësore prej përafërsisht 44 hektarë dhe gjendet në fshatin Babush, afërsisht 10 km larg Lipjanit dhe 25 km larg Prishtinës.

Ndërmarrja e Re Grackë e Vjetër/Hallaq i Madh tokë bujqësore SH.P.K. përfshinë sipërfaqen bujqësore prej përafërsisht 136 hektarë dhe gjendet kryesisht në fshatin Grackë e Vjetër, Hallaq i Madh dhe Rufc i Ri afërsisht 5 km larg Lipjanit dhe 20 km larg Prishtinës.

Ndërmarrja e Re Topliçan tokë bujqësore SH.P.K. përfshinë sipërfaqen bujqësore prej përafërsisht 69 hektarë dhe gjendet në fshatin Topliçan, afërsisht 5 km larg Lipjanit dhe 25 km larg Prishtinës.

Ndërmarrja e Re Dobrajë e Madhe tokë bujqësore SH.P.K. përfshinë sipërfaqen bujqësore prej përafërsisht 123 hektarë dhe gjendet në fshatin Dobrajë e Madhe, afërsisht 5 km larg Lipjanit dhe 20 km larg Prishtinës.
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
SHA“Poljoprivreda” Fi-7667/92 dhe Fi 3890/94,
OTHPB “Ratarstvo”, K.B. “Kosova”, N.P.T.SH. K.B. “Kosova”

Ndërmarrja e Re Toka Bujqësore Kosuriq SH.P.K. - i ofron investitorit tokë bujqësore me siperfaqe 220 ha. Lokacioni është afër Klinë/Klina. Në këtë tender nuk shiten makina apo bagëti.
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
S.P. PIK "Dušan Mugoša - Duč" OOUR "Poljoprivreda" Peć sa n.sol.o.
N.P. KBI "Dushan Mugosha - Duq" OTHPB "Bujqësia" Pejë me p.p.sol.
D.P. "Poljoprivreda" Peć sa p.o.,NSH "Bujqësia" Pejë me p.p.
Fi. 525/89 SOE "Poljoprivreda" ("Bujqësia") "Dušan Mugoša - Duč" n.sol.o

Ndërmarrja e Re Fabrika e Mobilieve Masive SH.P.K. - ka qenë i vetmi prodhues industrial i mobilieve masive në rajon në vitet e kaluara. Ndërmarrja e Re përfshinë ndërtesat (me një sipërfaqe të përgjithshme prej 8,948.00 m²) dhe makinerinë që ndodhen në lokacionin kryesor në Deçan. Sipërfaqja e përgjithshme e tokës që do të shpallet në tender është 2.67.18 hektarë.
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
BOAL “Factory of Massive Furniture” Deçan/Dečani
OTHPB “Fabrika e Mobilieve Masive” Deçan
OOUR “Fabrika Masivnog Nameštaja” Dečani   Fi 615/90
SOE “Factory of Massive Furniture” Deçan/Dečani
NSH “Fabrika e Mobilieve Masive” Deçan
DP “Fabrika Masivnog Nameštaja” Dečani   Fi 615/90
JSC “Factory of Massive Furniture” Deçan/Dečani
SHA “Fabrika e Mobilieve Masive” Deçan
DD “Fabrika Masivnog Nameštaja” Dečani   Fi 8191/92
Holding Gaj JSC “Factory of Massive Furniture” Deçan/Dečani
Holding Gaj SHA “Fabrika e Mobilieve Masive” Deçan
Holding Gaj DD “Fabrika Masivnog Nameštaja” Dečani  Fi 1129/94

Ndërmarrja e Re Kinemaja Gjilan Sh.P.K. - aktiviteti kryesor i ndërmarrjes është që të bëjë shfaqjen e filmave në sallën e saj me 220 ulëse. Gjithashtu salla mund të shfrytëzohet për aktivitete të tjera sikurse prezantime të ndryshme, mbledhje partish, kampanjë zgjedhore etj. Biznesi i kafeterisë mund të zhvillohet në hyrje të kinemasë dhe gjatë verës gjithashtu në pjesën e hapur para ndërtesës.
Prona e ndërmarrjes së re përbëhet nga toka me afërsisht 1375 m2 (13 ari 75 m2) ndërtesa e kinemasë me afërsisht 660 m2 (6 ari 60 m2) dhe platoja para ndërtesës me sipërfaqe prej afërsisht 200 m2 (2 ari) që gjenden në qendër të qytetit të Gjilanit.
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Ndërmarrja Shoqërore për Shfaqjen e Filmave Gjilan / Drustveno Preduzece za Prikazivanje Filmova Gnjilane , Fi-2721/91
Organizata Punuese për Shfaqjen e Filmave Gjilan / Radna Organizacija za Prikazivanje Filmova Gnjilane, Fi-94/83)

Ndërmarrja e Re Tregtia Shitoret në Lamela A&C Sh.P.K. - tenderi mundëson blerjen e lokaleve për shitje me pakicë, që gjenden në lokacione shumë atraktive afër qendrës së Ferizajt. Ndërmarrja e Re përfshin pesë shitore me sipërfaqe të përgjithshme komerciale përafërsisht 312 m2 (3 ari 12 m2). Pozita e lokaleve është ideale për zgjerim të mëtejshëm dhe zhvillim të biznesit.
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSh Tregtia, Ferizaj Fi-612/89 / D.P. Trgovina, Urosevac / D.D. Trgopromet

Ndërmarrja e Re 17 Nëntori Shitoret Sh.P.K. Ky tender mundëson investitorit të blejë një shitore të madhe dhe shitore për shitje me pakicë që gjenden në lokacione shumë atraktive në qendër të Ferizajt. Ndërmarrja e Re përbëhet prej 6 shitoreve me sipërfaqe të tërësishme prej afërsisht 568 m2 (5 ari 68 m2). Objektet paraqesin një mundësi të shkëlqyeshme për veprimtari komerciale.
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P. “17 Novembar”, Urosevac / Fi -730/89,
D.D. “17 Novembar” Urosevac with: Fi 6249/92

Ndërmarrja e Re Auto Shkolla ”Drita” Sh.P.K. - vepron si auto shkollë në Gjilan dhe përbëhet nga një hapesirë prej rreth 1,430 m2 (14 ari e 30 m2) e vendosur në qendër të Gjilanit, një garazhë dhe zyre (duke përfshirë edhe dhomën për trajnime) me sipërfaqe të përafërt prej 550 m2 (5 ari e 50 m2). Asetet e nevojshme për veprimtarinë e saj do te përfshijnë automjete të specializuara për trajnime - një kamion Zastava (Z/8-10) të vitit 1985, dy automjete Golf 19-E (të prodhuara me 1985 dhe 1988), orendi të zyreve, paisje, dhe material për trajnim. Asetet kyqe janë në gjendje relativisht të mirë.
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P. Auto Moto " Dragi Popovic"  Fi-2528/91
N.Sh. Auto Moto " Dragi Popovic"  Fi-2528/91

Ndërmarrja e Re Ferma e Deleve në Rakaj Sh.P.K. Ky tender mundëson blerjen e përafërsisht 310,992 m² (31 ha 09 ari 92 m²) të tokës dhe pajisjeve të cilat kanë potencial të dëshmuar për shfrytëzim në bujqësi (dele, grurë, misër); por gjithashtu ka potencial për zhvillim industrial/komercial për shkak të afërsisë me rrugën kryesore Prishtinë- Shkup në jug të Ferizajit.

Ndërmarrja e Re Toka Bujqësore në Korbliq Sh.P.K. Ky tender paraqet mundësi për blerje të përafërsisht 2,630,992 m² (263 ha 09 ari 92m²) pyll dhe tokë, e cila ka potencial të dëshmuar për shfrytëzim bujqësor (dele, grurë, misër). Gati 2/3 e kësaj sipërfaqe është malore. Poashtu ka potencial për zhvillim industrial/komercial.

Ndërmarrja e Re Cycavica depo Llamarina SH.P.K. në Vushtrri ka një lokacion të shkëlqyeshëm (afër stacionit hekurudhor) në Vushtrri, që përfshin objektet afariste në sipërfaqe rreth 821 m² (8 ari 21m²) dhe është e vendosur në një vend me rreth 2,089 m2 (20 ari 89 m2)

Ndërmarrja e Re Cycavica Depo Tregu SH.P.K. në Vushtrri ka një lokacion të shkëlqyeshëm (afër tregut të gjelbërt) në qendër të Vushtrrisë, që përfshin objektet afariste në sipërfaqje reth 565 m² (5 ari 65m²)dhe është e vendosur në një vend me rreth 1,827m2 (18 ari 27m2).
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
OPT me shumicë dhe pakicë”Cycavica” Vushtrri
OBPB me shumicë dhe pakicë “Kalaja “ Vushtrri   Fi 118/85
OPT me shumicë dhe pakicë “Cycavica”Vushtrri   Fi 03/88
N.Sh. me shumicë dhe pakicë “Cycavica” Vushtrri  Fi 632/89
SH.A. ne pronësi përzier “Cycavica” Vushtrri   Fi 7523/92

Ndëmarrja e Re Punëtoria Produkt SH.P.K. ndodhet afër qendrës së komunës së Skenderajit dhe përfshin truall me një sipërfaqe prej 3,792 m² (37ari e 92m² ) dhe një ndërtesë. Ndërtesa përbëhet prej dy pjesëve pjesa administrative dykatëshe me një sipërfaqe prej 250 m² dhe depoja e hapur njëkatëshe me nje siperfaqe prej gjithsejt 224m² .
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi- 727/89 NSH/DP
Fi- 8163/92 SHA/DD Produkt
Fi- 2694/94 SHA/DD Dijamant-Produkt
Fi- 140/95 SHA/DD Dijamant-Produkt

Ndërmarrja e Re KB Banja SH.P.K. ofron tokë me përreth 30 ari dhe ndërtesa me përreth 425m² hapësire, duke përfshirë edhe pompën e benzinës. Janë të vendosura në udhëkryqin kryesor në rrugën Pejë-Mitrovicë në Banjë.
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Agriculture Cooperative “Banja”   Fi 193/89
K.B. “Banja” in Banjë 80090781, Provisional UNMIK Registration

Ndërmarrja e Re Depo Agimi SH.P.K. ofron tokë me përreth 1.37.70 hektarë dhe disa ndërtesa duke përfshirë një vagë. Ndërmarrja e Re ndodhet rreth 2 km nga qendra Gjakovës
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi 580/89 JSC “Agimi” 80192932,

Ndërmarja e Re Agrodukagjini Objektet Afariste SH.P.K. përfshin zyrët nga parafabrikati me një sipërfaqe të katit prej 270m² dhe 8 depo të vogla nga tullat me një sipërfaqe prej 1640m² të katit. Sipërfaqja tokësore përfshin diku 77 ari dhe 53m² në një lokacion shumë të mirë në qytetin e Pejës. Subsidarja ofron bizneseve të sektoreve të ndryshëm të fillojn aktivitet komerciale.
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
"Agrometohija”  Fi. 1467/73
"Agrometohija"  Fi. 407/89
NT “Agrodukagjini”

Ndërmarrja e Re Lavra/Brazda Depo SH.P.K. përfshinë tokën prej 12,263 m² dhe depo me sipërfaqe prej 3,116 m² në periferi të Klinës. Kjo Ndërmarrje e Re ka mundësi që menjëherë të rifilloj me aktivitetin e saj komercial.
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
CCR Gjakovë/Djakovica  Fi.582/76
OTHPB Kooperim dhe Shitblerje të Prodhimeve Bujqësore "Kooperativa" ne përbërje të Kombinatit Bujqësor "Malishgan" në Klinë /
OOUR Kooperacija i Odkup Poljoprivrednih Proizvoda "Kooperativa" u sklopu Poljoprivrednog Kombinata "Mališgan" u Klini /
CCR Gjakovë/Djakovica  Fi.679/89
Kooperativa Bujqësore "Lavra" Klinë / Poljoprivredna Zadruga "Brazda" Klina UNMIK Reg. 80079079
Kooperativa Bujqësore "Lavra" Klinë / Poljoprivredna Zadruga "Brazda" Klina

Ndërmarrja e Re Tregtia e Kosovës Sh.P.K. gjindet ne një lokacion ideal në qendër të Prishtinës, në rrugën Nëna Terezë. Ndërmarrja e Re iu ofron investirorëve potencial mundësinë që të marrin hapësirën e zyreve të pështatshme për çfarëdo aktiviteti dhe me sipërfaqe totale prej përafërshisht 1700 m2. Këto hapësira gjinden në katin përdhesë dhe në bodrumin e ndërtesës katër katëshe. Disa nga këto hapësira janë aktualisht të lëshuara me qira palëve të treta.
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
OPPB/SOUR/COAL Tregtia e Kosovës   Fi.117/80
OPT/STP/Composite Trading Enterprise Trgovina Kosova  Fi.808/89
NSH/DP/SOE KosmetProm  Fi.2085/91
SHA/DD/JSC KosmetProm  Fi.6262/92

Ndërmarrja e Re Llapi 4 Lokale SH.P.K. gjendet në lokacion primar në qender të Podujevës, rruga Zahir Pahaziti. Ndërmarrja e Re u mundeson investitorëve potencial që të përfitojnë katër lokale: lokali nr. 24 me 61 m2; lokali nr. 31 me 70 m2, lokali nr 32 me 65 m2 dhe lokali nr. 40 me 65 m2.

Ndërmarrja e Re Llapi 5 Lokale SH.P.K. gjendet në lokacion primar në qender të Podujevës, rruga Zahir Pahaziti. Ndërmarrja e Re u mundeson investitorëve potencial që të përfitojnë pesë lokale: lokali nr. 25 me 54 m2; lokali nr. 26 me 54 m2, lokali nr. 27 me 53 m2, lokali nr. 28 me 56 m2 dhe lokali nr. 29 me 59 m2.

Ndërmarrja e Re Llapi 6 Lokale SH.P.K. gjendet në lokacion primar në qender të Podujevës, rruga Zahir Pahaziti. Ndërmarrja e Re u mundeson investitorëve potencial që të përfitojnë gjashtë lokale: lokali nr. 12 me 43 m2; lokali nr. 13 me 24.3 m2, lokali nr. 14 me 30.5 m2, lokali nr 15 me 37.5 m2; lokali nr. 16 me 37.5 m2 dhe lokali nr 17 me 60 m2.
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Tergovinsko Produzece LAB Podujevo Tergoninsko Radnja - Fi.191/63
Drustveno Tergovinsko Produzeqe - Fi.671

Ndërmarrja e Re Ratko Mitroviç/Kulla SH.P.K. ofron një siperfaqe totale përafersisht prej 6900 m2 dhe përfshin disa ndertesa dhe asete të tjera. Ndërtesat gjenden në pozitë strategjike në Zonen Idustriale të Prishtinës. Investitoret potencial mund të shfrytzojnë këto asete për zhvillimin e qredo biznesi alternativ.
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Ratko Mitrovic, Fi.8258/89
Ratko Mitrovic, , Fi.5543/91
Ratko Mitrovic, Fi.4422/94
Ratko Mitrovic Fi. 1121, Prishtina
Ratko Mitrovic Holding, Fi 14764
Holding Company Ratko Mitrovic, Fi 4454/01

Ndërmarrja e Re Hotel “Ballkan” Suhareka SH.P.K. ofron një hotel në qendër të Suharekës.
Ndërmarrja e Re përbëhet nga ndërtesa katërkatëshe me një sipërfaqe të përafërt prej 1,970 m2 e ndërtuar në vitin 1977 e cila ndodhet në një sipërfaqe të përgjithshme të përafërt prej 3,204 m2.
Hoteli ka gjithsejtë 92 dhoma, 17 nga të cilat janë rinovuar (nga të cilat 14 janë dy shtretëshe dhe 3 apartamente). 75 dhomat tjera momentalisht nuk janë në përdorim, të cilat lehtë mundë të rinovohen për shfrytëzim të ardhshëm. Hoteli disponon një sallë për mëngjes, kuzhinë dhe një sallon gostish me një kapacitet deri në 250 mysafirë.
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi-575/89 GHI/IGK Ballkan 30.12.1989
Fi-6635/92 DD “Balkanbelt” 27.12.1992

Ndërmarrja e Re Liria “Lakuriq-1” SH.P.K. përfshinë një kompleks komercial në një zonë kryesore të qendrës së qytetit të Prizrenit, që aktualisht është i ndarë në katër shitore. Sipërfaqja totale e lokacionit është përafërsisht 428m2. Madhësia individuale e shitoreve shtrihet prej 38 m² deri 265 m2. Aktualisht të gjitha shitore janë të dhëna me qira palëve të treta.
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
FI - 330/89 / Ndërmarrja tregtare me shumicë dhe pakicë “Liria” p.p. / Trogvinsko preduzece na velikoi malo “Liria” p.o.
FI - 6963/92 / Shoqëria aksionare ndërmarrja tregtare për tregti të mallërave me “Liria p.p.
Deonicko drustvo trogvinsko preduzece za promet robe na veliko malo “Liria ” p.o.

Stacioni i Veterinarisë Rahovec SH.P.K. - ka një sipërfaqe prej afër 10 ari. Ndërtesa njëkatëshe, ku gjysma është Stacioni i Veterinës ne sipërfaqe përafërsisht 100 m² ndërsa pjesa tjetër është në pronësi (banesë) private. (Shtyhet për valën 18)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
AIK agrokosova-Pristina PIRO “ORAHOVAC” OOUR Veterinarska Stanica Orahovac Fi 41/81
OOUR Veterinarska stanica Orahovac Fi 1605/96 22.10.1996

Ndërmarrja e Re Toka Bujqësore në Sopot Sh.P.K. - ky tender paraqet mundësi për blerjen e përafërsisht 291,713 m² (29 ha 17 ari 13 m²), në një vend i cili ka potencial të mirë bujqësor dhe komercial për zhvillim. (E Shtyer)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Ndërmarrja Shoqerore “Zadruga Shterpce”- Fi-56/90
Drustveno Produzece “Zadruga Strpce” Fi-56/90

Dita e fundit për parakualifikim është: 19 korrik 2006
Dita për dorëzimin e ofertave është: 26 korrik 2006

Këto Ndërmarrje të Reja janë në dispozicion përmes Spin-off-it Special:

Ndërmarrja e Re IMK Sh.P.K. Ferizaj, prodhon e gypa me tegel spiral dhe është njëra ndër ndërmarrjet më të mëdha dhe më e njohura për prodhimin e gypave të llamarinës në Evropën Juglindore. Produktet e kësaj ndërmarrjeje janë të kualitetit të lartë dhe në harmoni me standardet ndërkombëtare. Ndërmarrja IMK ka potencial për përmirësimin dhe zgjerimin e aktiviteteve të saja momentale. (Shtyhet për valën 17).
Emrat e mëparshëm:
IMK Fabrika per Prodhimin e Tubave me Tegel Spiral Ferizaj.
serb. IMK Fabrika za Proizvodnju Savnih, Spiralno -Varenih Cevi Urosevac:
PR CC reg. 17.02.1971 ëith Fi-108/71,
Under same title as above PR CC registration on2.02.1974 ëith Fi-711/73,
IMK-Fabrika za proizvodnju Savnih Spiralno Varenih Cevi - Urosevac PR CC reg. on 8.07.1981 ëith Fi-192/81

Ndërmarja e Re NBI Suhareka Sh.P.K. është një ndër prodhuesit kryesor Kosovar të verës që gjendet në Suharekë. Ndërmarrja posedon një varg të gjerë të pajisjeve për të gjitha fazat e prodhimit të verës. Këto pajisje janë të instaluara në bodrumin e verës në Suharekë. Njësitë prodhuese përfshijnë teknologjinë e nevojshme për prodhimin e verërave mesatare konsumuese. Me investime të duhura në pajisje dhe makina, ka mundësi të zgjerojë vargun e prodhimeve drejt verërave të kualitetit mesatarë. Ndërmarrja posedon vreshta me një sipërfaqe totale prej përafërsisht 1,100 hektarësh, prej të cilëve 600 hektarë janë aktiv dhe pjesa e mbetur prej 500 hektarësh konsiderohen joaktive. Këto vreshta janë të shpërndara në 5 njësi prodhuese në rajonin e Suharekës (Shtyhet për valën 19).
Emrat e mëparshëm:
PIP “Suvareka” Suvareka Fi 232/89
“PKB Metohijavino” Suvareka Fi 1765/92

Dita e fundit për parakualifikim është: 19 korrik 2006
Dita për dorëzimin e ofertave është: 26 korrik 2006

*********************

Në përputhje me Rregulloren e AKM-së dhe politikën e AKM-së/UNMIK-ut, AKM-ja propozon që të shes asetet e subjekteve të tilla (në raste të caktuara së bashku, me detyrimet e caktuara) përmes programit të AKM-së për privatizim. Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo aseteve të tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në të cilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilitdo subjekti apo aseti apo pjese të saj apo se janë pasardhës validë (ii) kreditorët) pa vonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKM, së bashku me sqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.

AKM-ja pretendon të kryej shitjet e subjekteve/aseteve të tilla sipas (i) mënyrës së privatizimit spin of (bartjes së aseteve dhe në raste të caktuara edhe detyrimeve të caktuara tek kompania e sapo krijuar) dhe pastaj të realizoj procesin e likuidimit apo përmes (ii) shitjes me anë të ankandeve, të aseteve si pjesë e procesit të likuidimit.

Në procesin e likuidimit, AKM-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhe dokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet të shkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm, ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t’i paguhen “punëtorëve të kualifikueshëm”, pas tyre pretenduesve për pronësi të tokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarëve të subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janë transformuar në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrë jo diskriminuese.

AKM-ja nuk do ti gjykoj ankesat si një organ kuazi gjyqësor apo organ administrativ; prandaj paraqitja e ankesës në AKM, për të cilën gjë AKM-ja fuqimisht i inkurajon paditësit e mundshëm të bëjnë këtë, nuk e parandalon paditësin e mundshëm që gjithashtu të paraqes padi edhe në Odën e Veçantë të Gjykatës Supreme të Kosovës, e gjithashtu nuk e parandalon që të kontestoj ligjërishtë çfarëdo vendimi të AKM-së në gjykatën kompetente.

Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë, shiko www.kta-kosovo.org - "si të paraqes ankesë" apo merr formularin nga cilado zyre e AKM-së. Ankesat gjithashtu mund të paraqiten në zyrën e Shtyllës së BE-së në Beograd adresa e së cilës është Tolstojeva 47-49,11000 Beograd, Serbi. Rregulloret e UNMIK-ut përkatëse janë marrë nga faqja e AKM-së në internet, e cekur më lartë.

Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e të ardhurave nga shitja e pagueshme për “punëtorët e kualifikuar” pas shitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnë brenda çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të “punëtorëve të kualifikuar” apo punëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "diskriminimit") gjithashtu mund të gjejnë detaje të listës përkatëse në faqen e internetit të cekur më lartë menjëherë pas shitjes/likuidimit së bashku me detajet se si ata mund të paraqesin ankesë për të shtuar edhe veten e tyre në listë.

Për të marrë më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnë AKM-në, e cila do t’ju ofrojë atyre informata shtesë.

Departamenti i Privatizimit
Rruga “Ilir Konushevci Nr.8”, Prishtinë, Kosovë
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Faqja e internetit: www.kta-kosovo.org

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranoj përgjegjësi për çfarëdo gabimi apo lëshimi, që përfshihet në dokumentet apo faqet e paraqitura në këtë faqe të internetit.

 

KTA