-    

Gjuha

· English
· Srpski

Kosova

Map

Mirësevini në Faqen e Internetit të AKM-së

AKM-ja është themeluar për të ruajtur apo shtuar vlerën, qëndrueshmërinë afariste dhe qeverisjen e përbashkët të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike në Kosovë. Për ndërmarrjet shoqërore, AKM-ja mund të ndërmarrë procedurat e saja të preferuara të privatizimit: Spin-ofin dhe Likuidimin.
Rregulloret të cilat themelojnë AKM-në janë nxjerrë më 13 qershor 2002 dhe janë paraqitur në këtë faqe të internetit.
Kompetencat e AKM-së i janë dhënë Bordit të Drejtorëve, i përbërë nga katër drejtorë ndërkombëtarë dhe katër Kosovarë. Operimet ditore të AKM-së menaxhohen nga një ekip i përbërë nga stafi profesional ndërkombëtar dhe vendor.
Mbledhja inaguruese e Bordit të AKM-së është mbajtur më 25 korrik 2002. Që nga atëherë, AKM-ja është duke punuar në Privatizimin e Ndërmarrjve Shoqërore (NSH-ve) dhe Administrimin e Ndërmarrjeve Publike (NP-ve).

 


 

 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranoj përgjegjësi për çfarëdo gabimi apo lëshimi, që përfshihet në dokumentet apo faqet e paraqitura në këtë faqe të internetit.

Likuidimi


Si të ofertoni për një Ndërmarrje Shoqërore?

Untitled Document

udhëzime hap-pas-hapi

 


Si të paraqitet ankesa (kërkesa)?


KTA